AS Invest je dinamično podjetje, ki se ukvarja z izvedbenim inženiringom in nepremičninami. Glavne dejavnosti so: celovit gradbeni inženiring (vodenje projektiranja, opremljanje zemljišča, gradnja objekta, poizvedbene aktivnosti), sušenje in ogrevanje novogradenj, izvedba nepremičninskih projektov za trg, gradbeni nadzor, sodno izvedenstvo, cenitev nepremičnin in arhitekturno oz. gradbeno projektiranje.

Smo zanesljivo ter sodobno gradbeno podjetje, ki projekte rešuje s svojim lastnim znanjem, strokovnostjo, izkušenostjo in marljivostjo. Vsak projekt izvajamo s ciljem zadovoljiti stranko s kakovostnim delom. Naš cilj je postavljanje najvišjih standardov zagotavljanja kvalitete. S takšnim načinom dela nam je bistveno lažje pri gradnji objektov, saj pozitivno energijo vgradimo že v temelje zaupanega objekta.

Od projektiranja do brezhibnega prevzema projekta

Našim strankam (investitorjem) zagotavljamo nabor storitev, ki obsegajo vse faze izvedbe objekta – od projektiranja, načrtovanja in izvedbe do brezhibnega prevzema objekta. Namesto vas organiziramo, koordiniramo, nadzorujemo in izvajamo proces projektiranja ter poskrbimo za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

Na vašo željo pripravimo vso projektno dokumentacijo (priprava celovite investicijske dokumentacije, ocena investicije in terminski plan, urejanje in usklajevanje v vseh fazah projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID in POV), pridobitev strokovnih podlag – geomehanskih preiskav in geoloških poročil, geodetskih meritev,  priprava projektnih nalog,  organizacija in pridobivanje soglasij, priprava razpisne dokumentacije za oddajo del, analiza pridobljenih ponudb, priprava dokumentacije za sklenitev gradbene pogodbe) in poskrbimo za gradnjo objekta (koordinacija in vodenje del skladno s projektno dokumentacijo, strokovni nadzor, izdelava poročil in terminskih planov, nadzor nad časovnim izvajanjem, zagotavljanje in kontrola kakovosti izvedenih del, vgrajenih materialov in opreme, pregled mesečnih situacij in končnih obračunov, priprava dokumentacije za končno predajo izvedenega objekta, zagotovitev dokazil o zanesljivosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del, organizacija tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, priprava končnega obračuna del in ustreznih garancij).

Najvišja kvaliteta po najnižjih možnih cenah

Na ta način prihranite veliko časa in denarja, saj vam ni potrebno iskati vsakega izvajalca posebej in jih medsebojno usklajevati, kar je pri gradnji objekta odločilnega pomena. Prednost predstavlja tudi dejstvo, da so garancija, pogodbe in ostale potrebne stvari za vsa dela vezane na eno pravno osebo. Najbolj pomembno pa je dejstvo, da vedno zahtevamo najvišjo kvaliteto izvedenih del po najnižjih možnih cenah.

Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Poleg tega nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje. Delo nadzornika vključuje tudi spremljanje in ugotavljanje stanja, kvalitete in količine izvedenih del v času gradnje (glede na pogodbena določila).

Priporočljivo je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj bi moral nadzorni sodelovati tudi že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.

Dodatne storitve podjetja AS Invest d.o.o. :

Sodno izvedenstvo

Izvajamo cenitve vseh vrst nepremičnin, stavbnih zemljišč. Vse cenitve izvaja sodno zapriseženi izvedenec in cenilec gradbene stroke.

Nepremičninski projekti

Gradimo objekte za prodajo na trgu ali oddajo v najem:

  • stanovanjske objekte,
  • poslovne objekte,
  • poslovnostanovanjske objekte in
  • objekte za storitveno dejavnost.

Sušenje novogradenj

Kvalitetno in učinkovito sušimo novo zgrajene objekte pred nadaljevanjem zaključnih obrtniških del (polaganje parketa, keramike …).

Za daljše najeme nudimo do 50% popust!